Jedyne takie piwo dla graczy,
na świecie.

Masz ukończone 18 lat?

Nie Tak

Polityka Prywatności

GOOD GAME BREWERY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokłada wszelkich starań, aby informacje o użytkownikach pozostawały prywatne. Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony internetowej pod adresem brewery.gg.

Informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo w treści klauzuli informacyjnej. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej GOOD GAME BREWERY jest: GOOD GAME BREWERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1 lok. 346, kod pocztowy 01-204, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000790393, o kapitale zakładowym 5000 złotych, NIP 5272896289, REGON 383629221. Kontakt z administratorem dostępny jest pod tym samym adresem co siedziba spółki bądź pod adresem email kontakt@brewery.gg.

Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
wysyłając pismo na adres GOOD GAME BREWERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie al. Siedmiogrodzkiej 1 lok. 346 01-204 Warszawa, z dopiskiem: ,,IOD’‘ lub pisząc na adres e-mail: kontakt@brewery.gg.

Przetwarzanie Danych Osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem ze strony internetowej, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a także na podstawie udzielonej zgody, w zakresie, w jakim została udzielona.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”).

Dane osobowe mogą być także przetwarzane:

  1. 1. W celu dokonania analiz, zestawień i statystyk dla celów wewnętrznych, których celem np. optymalizacja procesów obsługi, badania poziomu satysfakcji itd.
  2. 2. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
  3. 3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;
  4. 4. W celu wykonania ciążących na firmie obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. 5. W celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego – o ile użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu;
  6. 6. W celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter) na warunkach opisanych w Regulaminie Newsletter, o ile użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawy prawne, umożliwiające przetwarzanie danych osobowych w ww. celach stanowią: Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz w ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Prawo dostępu
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, ma prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.

Prawo do sprzeciwu
Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wówczas będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec interesów użytkownika, praw i wolności, lub gdy dane użytkownika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

Prawo skargi
Jeśli użytkownik uważa, że dane jego osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie
Podane dane mogą także podlegać profilowaniu. Profilowanie polega na proponowaniu produktów dopasowanych do preferencji użytkownika i posiadanych cech. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.

Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie ze strony internetowej, w tym do dokonania zakupu.

Przekazywanie danych
Możemy przekazać dane użytkownika zaufanym odbiorcom w celu zawarcia, wykonania i realizacji praw związanych z transakcją zawartą za pośrednictwem strony internetowej, w tym jej rozliczenia i dostarczenia. Odbiorcami mogą być: nasi partnerzy biznesowi, partnerzy wymienieni na stronie internetowej, agenci pośredniczący w sprzedaży, podmioty świadczące usługi doradcze, płatnicze, konsultacyjne, audytowe, marketingowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
Obowiązek udostępnienia danych
Możemy zostać zobowiązani do udostępnienia danych osobowych użytkownika, w tym adresu IP, podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Okres przechowywania
Dane użytkownika będą przechowywane:

  • przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń;
  • do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody. Usunięcie konta na stronie internetowej GOOD GAME BREWERY jest w razie wątpliwości uznawane za cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty na stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane takie jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania stroną internetową, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu odwiedzających w ramach strony internetowej oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. w celu ustalenia regionu, z którego nastąpiło połączenie, daty  i czasu połączenia, źródła i liczby połączeń, liczby otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości podstron. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie. Możecie Państwo sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki i dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę.